more than styling

disclaimer

1. Gebruiksvoorwaarden website

1.1. Het gebruik van de website van A Concepts is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. A concepts kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2. De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van A Concepts. Hoewel A Concepts hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. A Concepts kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.

1.3. A Concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.


2. Auteursrecht

2.1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van A Concepts, indien niet anders overeengekomen.

2.2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij A Concepts.

2.3. A Concepts houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal.

2.4. De foto’s die A Concepts levert mogen slechts door opdrachtgeven op eigen social media kanalen van opdrachtgever geplaatst worden onder naamsvermelding van A Concepts en mits de foto’s onbewerkt zijn gebleven.

2.5. De foto’s met watermerk die A Concepts vrijgeeft in de online gallery mogen op geen enkele wijze gekopieerd of bewaard worden zonder toestemming van A Concepts.

2.6. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

2.7. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van A Concepts.

2.8. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

2.9. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan A Concepts voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

2.10. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf A Concepts, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, in acht te nemen.

2.11. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A Concepts.

2.12. Elk gebruik van een werk van A Concepts dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van A Concepts.

2.13. Elk gebruik van foto's, specifiek bedoeld voor de styling van een vooraf bepaald pand, mogen niet herbruikt, bewerkt of gedupliceerd worden voor een ander pand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A Concepts. 

2.14. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van A Concepts, rekent A Concepts driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, aan ter vergoeding van de geleden schade.

2.15. Het verwijderen van het watermerk logo A Concepts wordt gezien als inbreuk op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.


3.1. A Concepts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat A Concepts is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.2. A Concepts is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van A Concepts of diens vertegenwoordigers.

3.3. A Concepts is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is A Concepts aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.

3.4. A Concepts is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die A Concepts aan opdrachtgever geleverd heeft.

3.5. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

3. Aansprakelijkheid


Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België, en dat er wordt aanvaard om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

4. Geschillen


5.1. A Concepts houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.                      

5.2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door A Concepts aan opdrachtgever medegedeeld.

5.3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

5. Wijzigen van Disclaimer